کد ملی

کد ملی یک شناسه منحصر به فرد برای تمامی افراد داخل ایران و خارج از ایران می باشد ، ساختار کد ملی از سمت چپ سه رقم کد شهرستان محل صدور شناسنامه ، شش رقم بعدی کد منحصر به فرد برای فرد دارنده شناسنامه در شهرستان محل صدرو و رقم آخر آن هم یک رقم کنترل است

الگوریتم کد ملی با کد فراگیر بسیار متفاوت می باشد به همین دلیل وارد کردن کد فراگیر در سامانه هایی که کد ملی نیاز دارند امکان پذیر نمی باشد

امکان درج کد فراگیر در سامانه هایی کد ملی از شما تقاضا می کنند امکان پذیر نمی باشد چون تعداد ارقام متفاوت می باشد و همچنین ساختار آن ها برابر نمی باشد و باید سامانه مورد نظر امکان درج کد فراگیر را برای اتباع خارجی اضافه کرده باشد در غیر اینصورت مشکلی نیست

اما اگر قصد شما استفاده از نرم افزارها غیر دولتی می باشد که فقط فیلد کد ملی را جهت تکمیل پروفایل یا ثبت نام نیاز دارند می توانید از کد ملی های زیر استفاده کنید

این کد ملی ها مربوط به هیچ شخصی نمی باشند و نیازی به کسب رضایت نیست و فقط ساختار آن ها درست می باشد تا نرم افزار ها آن را تایید نمایند

0851288529
0797521054
0088479145
0664582648
0542871955
0267158009
0383739551
0572070136
0044271379
0720495431
0619984899
0754512991
0634853171
0663814766
0791094219
0921029160
0280228058
0748358528
0986820083
0642349673
0512221235
0286795868
0870839969
0297995030
0231293380
0175449384
0418172511
0060827971
0228016258
0507085981