ارسال مجدد مدرک

در ارسال مجدد مدرک شناسایی خود لطفا نکات زیر را رعایت نمایید.

  • لطفا توجه نمایید که نوع ارسال خودتان را به درستی انتخاب نمایید( شخصی یا شرکتی)
  • هر کد رهگیری فقط یک بار می تواند مدرک شناسایی خود را ارسال نمایید.
  • تصویر مدرک شناسایی شما باید بصورت کامل و واضح مشخص باشد.
  • تمامی مشخصات و سریال مدارک باید خوانا باشد.
  • حداکثر حجم تصاویر نباید بیشتر از 20 مگابایت باشد.