کد فراگیر شخصی ( برای اتباع خارجی جهت ایجاد حساب بانکی ، بیمه ، سایر امور اداری و … )

کد 13 رقمی ثبت نام کنکور و آزمون های سامانه سنجش

کد فراگیر شرکتی (کد فراگیر عمومی مخصوص اشخاص حقوقی)